Καλώς ήρθατε!

Απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις που μας έχετε κάνει. Αν δεν βρίσκετε την ερώτηση που ψάχνετε μην διστάσετε να δημιουργήσετε νέα ερώτηση και εμείς θα σας απαντήσουμε .

This question has been flagged
1 Reply
1510 Προβολές

Ποιο είναι το καθεστώς φορολόγησης των ομαδικών συνταξιοδοτικών;

Άβαταρ
Απόρριψη
Συντάκτης Best Answer

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 12 του ΚΦΕ (ν. 4172/2013), το ασφάλισμα που καταβάλλεται εφάπαξ ή με τη μορφή περιοδικής παροχής στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων, νοείται ως ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Παρόλα αυτά, δεν εντάσσεται στην κλίμακα των μισθωτών αλλά υπόκειται σε αυτοτελή φορολογία. Σε αυτό το πλαίσιο διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:

  • Εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή

Σε αυτή την περίπτωση, το συνολικό ασφάλισμα φορολογείται κλιμακωτά με 10% για τις πρώτες 40.000 ευρώ και με 20% για το υπερβάλλον.

  • Περιοδικά καταβαλλόμενη παροχή

Ο συντελεστής που εφαρμόζεται ανέρχεται σε 15%.

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω συντελεστές προσαυξάνονται κατά 50% σε περίπτωση πρόωρης εξαγοράς από το δικαιούχο. Κατ’ εξαίρεση, η εν λόγω προσαύξηση δεν εφαρμόζεται αν ο δικαιούχος έχει υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας του ή έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή έχει απολυθεί από την επιχείρηση.


Πηγή : TAXEXPERTS (https://www.taxexperts.gr/αρθρογραφία/φορολογία-ασφαλιστηρίων-συμβολαίων-2019)

Διευκρινίσεις του ΣΤΕ

Στην έκδοση της εξαιρετικά σημαντικής απόφασης με αριθμ. 2594/2021προχώρησε το ΣτΕ, με την οποία το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο έκρινε σε τελευταίο βαθμό ότι ελλείψει σχετικής, ειδικής νομοθετικής πρόβλεψης, οι εφάπαξ ή περιοδικώς καταβαλλόμενες παροχές στο πλαίσιο ομαδικής συνταξιοδοτικής ασφάλισης του προσωπικού επιχειρήσεων, κατά το μέρος που αντιστοιχούσαν σε εισφορές του εργοδότη και κυρίως σε εισφορές του ίδιου του εργαζόμενου δεν αποτελούσαν φορολογητέο εισόδημα υπό τον πρώην ΦΚΕ (ν. 2238/1994) και φορολογούνταν μόνο κατά το μέρος που αντιστοιχούσαν σε υπεραπόδοση των σχηματισθέντων μαθηματικών αποθεμάτων.

Υπό το πρίσμα αυτό, το ΣτΕ έκανε δεκτό ότι τέτοιου είδους παροχές, το δικαίωμα είσπραξης των οποίων, ανεξάρτητα από τον χρόνο καταβολής τους, γεννήθηκε προ του ν. 4110/2013 (με τον οποίο θεσπίστηκε για πρώτη φορά καθεστώς αυτοτελούς φορολόγησης των εν λόγω παροχών) δεν υπάγονται σε φόρο εισοδήματος ως πρόσθετες μισθολογικές παροχές, αλλά φορολογούνται κατά το μέρος που αντιστοιχεί σε υπεραπόδοση των μαθηματικών αποθεμάτων. Αντίθετα, καταβλητέες, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4110/2013 (και μετέπειτα του ν. 4172/2013) περιοδικές παροχές, φορολογούνται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία με ειδικό καθεστώς φορολόγησης, ακόμη κι εάν το δικαίωμα είσπραξης είχε γεννηθεί σε χρόνο προγενέστερο του ν. 4110/2013.

Με την ανωτέρω απόφαση τίθεται οριστικά ένα τέλος στη μακρά νομική αβεβαιότητα που αφορούσε μέχρι σήμερα το ζήτημα του φορολογικού χαρακτηρισμού των παροχών που κατέβαλαν ασφαλιστικές επιχειρήσεις σε εκτέλεση ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων πριν τη θέση σε ισχύ των διατάξεων του ν. 4110/2013 και του μετέπειτα ν. 4172/2013, οι οποίοι προέβλεψαν ρητά το ειδικό πλαίσιο φορολόγησής τους. Όπως μνημονεύει το ΣτΕ, επί εικοσιπέντε συναπτά χρόνια από τη θέση σε ισχύ του προηγούμενου ΦΚΕ (ν. 2238/1994) επικρατούσε πάγια η αντίληψη της φορολογικής διοίκησης ότι τα εν λόγω ποσά φορολογούντο αποκλειστικά ως εισόδημα από κινητές αξίες, ερμηνεία η οποία ανετράπη εκ των υστέρων με γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ, χωρίς ωστόσο να είχε μεταβληθεί στο ενδιάμεσο η φορολογική νομοθεσία. Είχε έτσι και μετά τη θέσπιση του ν. 4110/2013, δημιουργηθεί στους φορολογουμένους αλλά και στην ίδια τη διοίκηση εύλογη αμφιβολία ως προς το εάν οι παροχές αυτές συγκέντρωναν τα κατά το νόμο απαιτούμενα εννοιολογικά στοιχεία για τον χαρακτηρισμό τους ως εισόδημα από μισθωτή εργασία ή εάν, αντίθετα, επρόκειτο για παροχές, οι οποίες καταβαλλόμενες σε χρονικό σημείο μεταγενέστερο της λήξης της εργασιακής σχέσης, αποτελούσαν προσαύξηση της περιουσίας των δικαιούχων τους, για τη φορολόγηση της οποίας θα έπρεπε να υπήρχε ειδική διάταξη νόμου.

Σύμφωνα, εξάλλου, με το ΣτΕ, αντίθετη ερμηνευτική προσέγγιση, η οποία θα «επικύρωνε» τη φορολόγησή τους, αφενός λόγω έλλειψης σχετικής νομοθετικής πρόβλεψης και αφετέρου λόγω της προαναφερόμενης σταθερής αντίληψης της διοίκησης περί μη φορολόγησή τους, δύσκολα θα μπορούσε να θεωρηθεί ως συνεπής με τις αρχές της νομιμότητας και της βεβαιότητας του φόρου, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Συντάγματος, αλλά και με την απορρέουσα από την αρχή της ασφάλειας δικαίου, επιταγή για σαφήνεια και προβλεψιμότητα των φορολογικών διατάξεων.


Πηγή : Σεβαστάκης (https://www.sev.org.gr/arthografia_mme/omadika-asfalistra-syntaxiodotikon-symvolaion-apofasi-ste/)

Άβαταρ
Απόρριψη

Your Answer

Please try to give a substantial answer. If you wanted to comment on the question or answer, just use the commenting tool. Please remember that you can always revise your answers - no need to answer the same question twice. Also, please don't forget to vote - it really helps to select the best questions and answers!