Προσδιορισμός προμηθειών

Βάσει του κανονισμού πωλήσεων οι προμήθειες σας προσδιορίζονται από το χαρτοφυλάκιο που θα διατηρείτε στην εταιρία μας καθώς επίσης και από την δυναμική χαρτοφυλακίου που ήδη έχετε στην ασφαλιστική αγορά.

Για αυτόν τον λόγο είναι σημαντικό για να μιλήσουμε με νούμερα, να μας δώσετε τα νούμερά σας. Η διαδικασία είναι απολύτως εμπιστευτική.