Συχνές ερωτήσεις για την κάλυψη D & O

Το πρόγραμμα καλύπτει:

τα φυσικά πρόσωπα, δηλ. τα μέλη του Δ.Σ., τους διευθυντές & τα στελέχη, όλους τους υπάλληλους, τους διευθυντές ανεξαρτήτων εταιριών και τους κληρονόμους ή νόμιμους εκπροσώπους όλων των προηγούμενων 

την Εταιρία, δηλαδή το νομικό πρόσωπο, αλλά και τις θυγατρικές της.

Καλύπτονται όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρίας, δηλαδή όλοι όσοι έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας και όλα τα μέλη του Δ.Σ. Αυτοί που δεν καλύπτονται είναι για παράδειγμα οι εξωτερικοί σύμβουλοι, οι εξωτερικοί συνεργάτες κ.λπ.

Βασική και υποχρεωτική είναι η κάλυψη της ευθύνης των στελεχών, έναντι απαιτήσεων τρίτων, που μπορεί να προκύψουν από λάθη ή παραλείψεις κατά την άσκηση των διοικητικών τους καθηκόντων.

Οι προαιρετικές καλύψεις είναι:

Η κάλυψη της ευθύνης της εταιρίας, ως νομικού προσώπου

Η κάλυψη της χρηματικής ζημιάς της εταιρίας σε περίπτωση απιστίας υπαλλήλου (δηλαδή υπεξαίρεσης χρημάτων) και οι περιπτώσεις διάρρηξης και οι περιπτώσεις ληστείας κατά τη μεταφορά χρημάτων.


Εννοούμε τις αποφάσεις που τα στελέχη παίρνουν και επηρεάζουν άλλους, τη διαχείριση κεφαλαίων τρίτων και άλλους ρόλους που όσο τους ασκούν θα υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο να δεχθούν αξιώσεις από εργαζόμενους για διακρίσεις ή παράνομες απολύσεις, από μετόχους και επενδυτές για κακοδιαχείριση ή παραπληροφόρηση, από κρατικούς φορείς για μη συμμόρφωση με το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο, από ανταγωνιστές, από προμηθευτές, και γενικότερα από κάθε τρίτο πρόσωπο που θεωρεί ότι βλάφτηκε.


Σε περίπτωση απαίτησης, η ζημιά η οποία καλύπτεται, μπορεί να είναι:

η επιδικασθείσα χρηματική αποζημίωση

το χρηματικό ποσό συμβιβασμού της απαίτησης

τα έξοδα υπεράσπισης και ερευνών (με ελεύθερη επιλογή νομικού συμβούλου)

η απώλεια χρημάτων εξαιτίας απιστίας υπαλλήλων

η απώλεια χρημάτων εξαιτίας διάρρηξης της επιχείρησης ή κατά τη μεταφορά τους


Η έκθεση στον κίνδυνο, από εταιρεία σε εταιρεία, μπορεί να είναι διαφορετικής κλίμακας. Η ευθύνη των διευθυντών και στελεχών και μάλιστα με την προσωπική τους περιουσία δεν περιορίζεται ούτε από το μέγεθος ούτε από το αντικείμενο της επιχείρησης. Με πιο απλά λόγια, τις ευθύνες που απορρέουν από τις πράξεις τους δεν μπορούν να τις αποφύγουν ούτε τα μέλη Δ.Σ. κολοσσιαίων επιχειρηματικών ομίλων, ούτε ακόμη οι διαχειριστές μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Επιπλέον, οι μικρές επιχειρήσεις συχνά κινδυνεύουν περισσότερο από μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, καθώς λόγω μεγέθους δεν έχουν τη δυνατότητα να διαθέτουν πλήρως στελεχωμένα τμήματα εσωτερικού ελέγχου και κανονιστικής λειτουργίας τα οποία εξασφαλίζουν μείωση της έκθεσης σε κίνδυνο λαθών και παραλείψεων.


Καθόλου. Η πιο βασική και σαφής εξαίρεση σε όλες τις ασφαλίσεις ευθύνης στελεχών είναι η εξαίρεση της απάτης, του δόλου και της παράνομης επίτευξης προσωπικού κέρδους. Βέβαια, σε περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος κατηγορείται για κακουργηματικές πράξεις, το ασφαλιστήριο θα καλύψει τα δικαστικά έξοδα από την πρώτη ημέρα μέχρι να αποδειχθεί η αθωότητά του. Σε αντίθετη περίπτωση - που ο

ασφαλισμένος κριθεί ένοχος- η ασφαλιστική εταιρεία έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε επανείσπραξη των εξόδων αυτών.


Δεν καλύπτονται οι εξής περιπτώσεις:
  • προσωπικό όφελος ή δόλος, κατόπιν δικαστικής απόφασης (καλύπτονται ωστόσο τα αθώα στελέχη)
  • άλλου είδους ασφαλίσεις, όπως π.χ. σωματικές βλάβες / υλικές ζημιές, επαγγελματική ευθύνη, ευθύνη παραγωγού προϊόντων
  • ρύπανση, αλλά καλύπτονται τα έξοδα υπεράσπισης
  • γνωστές απαιτήσεις / γεγονότα / προηγούμενες δίκες
  • επιδόματα, bonus, αποζημιώσεις απόλυσης, μισθοί υπερημερίας, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κ.λπ.
  • απιστία μελών Διοικητικού Συμβουλίου ή διαχειριστών της εταιρίας (δηλ. καλύπτεται η απιστία μόνο των υπαλλήλων)
  • λογιστικά ελλείμματα στην περίπτωση της κάλυψης Απώλειας Χρημάτων
  • απαιτήσεις του νομικού προσώπου εναντίον των φυσικών προσώπων (καλύπτονται, όμως, τα έξοδα υπεράσπισης)
  • απαίτηση από μέτοχο, ο οποίος κατέχει ποσοστό μετοχών άνω του 20%